Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

***ENGLISH TEXT BELOW***

Gelegen aan een doorgaande weg op de grens van Rijswijk en Den Haag gelegen goed onderhouden en net 3-kamer appartement (2 slaapkamers) welke geheel voorzien is van kunststof kozijnen met dubbel glas. Het appartement heeft een woonoppervlakte van ca 76 m2, is gebouwd in 1931 en heeft een energielabel C.

De woning is gelegen in de buurt Laakkwartier-Oost. Dit is een kindvriendelijke buurt met relatief veel gezinnen. De buurt heeft naar verhouding veel jonge inwoners van tussen de 25 en 44 jaar. De woning is goed bereikbaar met veel voorzieningen in de buurt. Gesitueerd op fietsafstand van het centrum van Den Haag, loopafstand van winkelcentrum Oud Rijswijk en het openbaar vervoer en de Haagse Hogeschool. Daarnaast is de dichtstbijzijnde uitvalsweg in de nabije omgeving op slechts 4 minuten rijden.

Indeling: Entree via portiektrap naar de eerste etage, hal met deur naar de gang naar alle verdere vertrekken in de woning, woonkamer gelegen aan de straatzijde, aan de straatzijde gelegen zijkamer, nette keuken met toegang tot het aan de achterzijde gelegen balkon, badkamer met bad, separate douche en wandcloset, aan de achterzijde gelegen slaapkamer. Gehele woning is voorzien van laminaat vloeren, rondom voorzien van kunststofkozijnen met dubbele beglazing en wordt verwarmd door middel van een CV ketel.

Het is een lichte woning in nette staat welke zeker een bezichtiging waard is.

Huur details:
- Huurprijs exclusief gas / water / elektriciteit / tv / internet abonnementen
- Woonoppervlakte: circa 76 m2
- Totale inhoud: circa 194 m³
- Energielabel: C
- Bouwjaar 1961
- Aantal kamer(s): 3
- Slaapkamer(s): 2
- Oplevering gestoffeerd
- Lichte woonkamer
- Eenvoudige keuken
- Volledig betegelde badkamer met bad, separate douche, wandcloset, wastafelmeubel en designradiator
- Verwarming door middel van CV
- Rondom voorzien van kunststofkozijnen voorzien van dubbel glas
- Het gehele appartement is uitgevoerd met een laminaatvloer
- Aan de achterzijde gelegen balkon
- Beschikbaar per direct

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 3 maal de totale huurprijs
- Niet beschikbaar voor studenten
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beëindiging huurcontract;
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid 

Aanvullender voorwaarden:
1. Op dit adres is een Huisvestigingsvergunning vereist

De vergunning is nodig:
1. Bij een zelfstandige woning die 185 of minder punten heeft. De huurprijs maakt dan niet uit.
(https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm#Voorwaarden)
2. Bij een zelfstandige woning met een huurprijs tot € 1.015,31 of minder. Ook als de woning meer dan 185 punten heeft.

Voorwaarden huisvestingsvergunning:
1. Regelgeving uit de huisvestingsverordening gemeente Den Haag stelt eisen aan het maximale inkomen van huurder(s) in dit segment huurwoningen.

2. Voorwaarden huisvestingsvergunning:
Huurprijs tussen € 808,06 en € 1.015,31 per maand. Of woningen met 185 punten of minder met een huurprijs boven € 808,06 per maand:
- U bent 18 jaar of ouder.
- U heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een geldige
verblijfsvergunning.
- De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
- U woont alleen: uw belastbaar jaarinkomen is minder dan € 61.148 per jaar.
- Uw huishouden bestaat uit 2 of meer personen: het belastbaar jaarinkomen is minder dan € 77.521.

3. Bij huurprijzen tot €1.015,31 kale huur is huurder is verplicht om vóór oplevering een schriftelijke aanvraag bij de gemeente Den Haag in te dienen, voor het
verkrijgen van een huisvestingsvergunning, en bewijs hiervan naar PSG Wonen te sturen.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager
• Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
• Kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager
• Kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is
• Kopie bankpas
• Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag
• Uittreksel uit de BRP (basisregistratie van personen) van uw gemeente

In geval van echtscheiding aanvullend:
• Echtscheidingsconvenant
• Kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing

Voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend:
• Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant.
• Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
• Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
• IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


Located on a through road on the border of Rijswijk and The Hague, this well-maintained and neat 3-room flat (2 bedrooms) is fully equipped with plastic frames with double glazing. The flat has a living area of approx 76 m2, was built in 1931 and has an energy label C.

The property is located in the neighbourhood Laakkwartier-Oost. This is a child-friendly neighbourhood with relatively many families. The neighbourhood has relatively many young residents aged between 25 and 44. The property is easily accessible with many amenities nearby. Situated at cycling distance from the centre of The Hague, walking distance from Oud Rijswijk shopping centre and public transport and The Hague University of Applied Sciences. In addition, the nearest motorway is only 4 minutes away.

Layout: Entrance via stairs to the first floor, hallway with door to the corridor to all other rooms in the house, living room located on the street side, side room located on the street side, neat kitchen with access to the rear balcony, bathroom with bath, separate shower and wall closet, rear bedroom. Entire house has laminate flooring, plastic window frames with double glazing all around and is heated by means of a central heating boiler.

It is a bright house in neat condition which is definitely worth a viewing.

Rental details:
- Rental price excluding gas / water / electricity / TV / internet subscriptions
- Living area: approximately 76 m2
- Total content: approximately 194 m³
- Energy label: C
- Year of construction: 1961
- Number of room(s): 3
- Bedroom(s): 2
- Bright living room
- Basic kitchen
- Fully tiled bathroom with bath, separate shower, wall closet, washbasin and radiator
- Heating by means of central heating
- All around fitted with plastic frames with double glazing
- The entire flat has laminate flooring
- At the rear located balcony
- Available immediately

Rental conditions:
- You must demonstrate a (minimum) net income of at least 3 times the total rent
- Not available for students
- Deposit equal to 2 months rent
- Minimum rental period 12 months
- 2 months right of viewing for landlord at termination of rental contract;
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the leased property
- No statements are made about the allocation policy

Additional conditions:
1. A Housing Permit is required at this address.

The permit is required:
1. For an independent dwelling that has 185 or fewer points. The rent does not matter in that case.
(https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm#Voorwaarden)
2. For an independent dwelling with a rent up to €1,015.31 or less. Even if the property has more than 185 points.

Housing permit conditions:
1. Regulations from the Housing Ordinance of the Municipality of The Hague set requirements for the maximum income of tenant(s) in this segment of rental
housing.

2. Housing permit conditions:
Rent between € 808.06 and € 1,015.31 per month. Or housing with 185 points or less with a rent above € 808.06 per month:
- You are 18 years of age or older.
- You have Dutch nationality, a valid European Union (EU), European Economic Area (EEA) passport or a valid residence permit.
- The dwelling has at least 12 square meters of usable area per person.
- You live alone: your taxable annual income is less than €61,148 per year.
- Your household consists of 2 or more persons: your taxable annual income is less than € 77,521.

3. For rents up to €1,015.31 bare rent, the tenant is obliged to submit a written application to the Municipality of The Hague, before delivery, to obtain a housing
permit, and send proof of this to PSG Wonen.

In order to qualify for the offered property, you must provide the documents below:
Particulars of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport/ID card of applicant and any other applicant
- Recent employer's statement(s) not older than 1 months
- Copy 3 recent consecutive salary slips of applicant
- Copy 3 recent consecutive bank statements (digital is permitted) showing additional salary credit
- Copy of bank card
- Statement of landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment behaviour
- Extract from the BRP (basic registration of persons) of your municipality

In case of divorce supplementary:
- Divorce covenant
- Copy of all alimony payments, if applicable

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by certified accountant.
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 tax authority statement

This information has been compiled by us with due care. No rights can be derived from this rental description. We accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative only.

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Bovenwoning
Bouwjaar 1931
Aantal kamers 3

Woningdetails

Bouwjaar 1931
Woon oppervlakte 76
Inhoud woonhuis 197
Aantal verdiepingen 1

Overige

Balkon Ja
CV ketel Ja
Dak type Plat dak
Hellend dak bitumeuze dakbedekking
CV ketel water Ja
Glas isolatie Ja
CV ketel eigendom eigenaar
Kwaliteit object Normaal
Kabel aansluiting Ja
Aantal slaapkamers 2
Onderhoud binnen goed Ja
Onderhoud buiten goed Ja

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Bovenwoning
Bouwjaar 1931
Aantal kamers 3

Woningdetails

Bouwjaar 1931
Woon oppervlakte 76
Inhoud woonhuis 197
Aantal verdiepingen 1

Overige

Balkon Ja
CV ketel Ja
Dak type Plat dak
Hellend dak bitumeuze dakbedekking
CV ketel water Ja
Glas isolatie Ja
CV ketel eigendom eigenaar
Kwaliteit object Normaal
Kabel aansluiting Ja
Aantal slaapkamers 2
Onderhoud binnen goed Ja
Onderhoud buiten goed Ja

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag

Aangeboden door:

PSG Wonen

Aangeboden door:

PSG Wonen