Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Prachtig gelegen bedrijfslocatie met diverse bijgebouwen, vrijstaande veldschuur en een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van maar liefst 2.73.85 hectaren.
LET OP: Mogelijkheid tot inschrijving op diverse onderdelen + massa.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET VRIJDAG 01 NOVEMBER 2019 TOT 12.00 UUR

ALGEMEEN:
Buiten de bebouwde kom van Oijen, prachtig gelegen vrijstaande bedrijfswoning met diverse bijgebouwen, vrijstaande veldschuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond, ter grootte van 01.33.35 hectare, staande en gelegen te Oijen aan de Oijense Benedendijk 50, alsmede een perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.40.50 hectare, gelegen te Oijen aan de Sassenstraat, derhalve een totale perceeloppervlakte van maar liefst 02.73.85 hectaren. Prachtig gelegen tussen het groen onder aan de rivierdijk, met een maximum aan vrijheid en privacy; het object wordt omringd door uitgestrekte velden en akkers.
Het object is ten westen van het dorp Oijen gelegen tegen de Maas. Zowel aan de voorkant dan wel achterkant is een vrij uitzicht. Op circa 9 km afstand ligt Oss bereikbaar middels de N625. Tevens op korte afstand is met een veerboot de provincie Gelderland bereikbaar.
Oijen is een dorp in de gemeente Oss, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Tot 1939 behoorde het tot de gemeente Oijen en Teeffelen en tot 2010 tot de gemeente Lith.
Oijen ligt aan de Maas. Vroeger lag Oijen in Gelderland, waar het behoorde tot het Land van Maas en Waal. In 1814 werd de Maas als provinciegrens aangewezen. Pas toen is Oijen Brabants geworden. Nabijgelegen kernen: Alphen (via veer), Wamel (via veer), Maasbommel (via veer), Macharen, Teeffelen.

GLOBALE OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Vrijstaande bedrijfswoning:
Bouwjaar omstreeks 1850.
Afmetingen 13,00 m x 9,91 m = oppervlakte 128,83 m².
Opgetrokken in steens muren van baksteen.
Het dak is deels met riet gedekt en deels met gebakken pannen.
Kozijnen van hout, op de begane grond voorzien van enkele beglazing.
Centrale verwarming op aardgas.
Begane grondvloer van beton en verdiepingsvloer van hout.

Garage:
Bouwjaar omstreeks 1850.
Afmetingen 8,06 m x 4,57 m = oppervlakte 36,83 m².
Opgetrokken in metselwerk van baksteen.
Toegankelijk middels dubbele houten deuren.
Het dak is gedekt met gebakken pannen.
De vloer betreft een gestorte betonvloer.
Voorzien van een houten zolder.

Schuur:
Bouwjaar omstreeks 1850.
Afmetingen 9,46 m x 5,25 m = oppervlakte 49,67 m².
Opgetrokken in muren van baksteen.
Het dak is gedekt met gebakken pannen.
Kozijnen van stalen ramen voorzien van enkele beglazing.
De ruimte is voorzien van een betonvloer.
Voorzien van een houten zolder en aanbouw.

Kippenschuur 1:
Bouwjaar 1955.
Afmetingen 9,91 m x 5,73 m = oppervlakte 56,78 m².
Opgetrokken in houten delen.
Betonelementen onderbouw.
Het dak is gedekt met gebakken pannen en ligt op houten spanten.
De ruimte is voorzien van een betonvloer.

Kippenschuur 2:
Bouwjaar 1955.
Afmetingen 9,91 m x 5,73 m = oppervlakte 56,78 m².
Opgetrokken in houten delen.
Betonelementen onderbouw.
Het dak is gedekt met gebakken pannen en ligt op houten spanten.
De ruimte is voorzien van een betonvloer.

Houten prieel:
Afmetingen 2,57 m x 2,57 m.
Het dak is gedekt met een rieten kap.

Vrijstaande veldschuur:
Bouwjaar onbekend.
Afmetingen 16,91 m x 6,70 m = oppervlakte 113,30 m².
Opgetrokken in houten gevels.
Voorzijde open.
Het dak is gedekt met asbesthoudende platen.
De ruimte is voorzien van een betonvloer.
Achterzijde 2x afhang.
Gevels afgewerkt met onbekend materiaal.
Deze veldschuur behoort tot koop 2 en in de massa.

Opmerking:
De onderhoudstoestand van de opstallen is achterstallig tot bouwvallig te noemen; een kandidaat-koper accepteert hierbij dat de eisen die gesteld kunnen worden aan courante objecten hier niet van toepassing is.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente OIJEN, sectie E, nummer 268, ter grootte van 01.33.35 ha
Gemeente OIJEN, sectie E, nummer 290, ter grootte van 01.40.50 ha
TOTALE OPPERVLAKTE 02.73.85 ha

NUTSVOORZIENINGEN:
Aangesloten op:
- drinkwaterleiding;
- elektriciteit;
- telefoonnet;
- gemeenteriool;
- aardgas.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
Op de hierna genoemde koop / kopen kan tot uiterlijk vrijdag 01 november 2019 tot 12:00 uur een schriftelijk bod op de aangeven wijze worden uitgebracht:

KOOP 1:
Bedrijfswoning met bijgebouwen en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van circa 00.23.85 ha, staande en gelegen te Oijen aan de Oijen Benedendijk 50 (5394 LT); kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 268 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.23.85 ha:

KOOP 2:
Vrijstaande veldschuur met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van circa 00.16.25 ha, staande en gelegen te Oijen aan de Oijen Benedendijk; kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 268 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.16.25 ha:

KOOP 3:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 00.93.25 ha; kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 268 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.93.25 ha:

KOOP 4 – gehele massa huiskavel
Massa van koop 1, koop 2 en koop 3:
Bedrijfswoning met bijgebouwen, vrijstaande veldschuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van 01.33.35 ha, staande en gelegen te Oijen aan de Oijen Benedendijk 50 (5394 LT); kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 268, ter grootte van 01.33.35 ha.

KOOP 5:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.40.50 ha, gelegen te Oijen; kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 290, ter grootte van 01.40.50 ha.

KOOP 6: gehele massa huiskavel + perceel landbouwgrond
Massa van koop 4 en koop 5:
Bedrijfswoning met bijgebouwen, vrijstaande veldschuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van 01.33.35 ha, staande en gelegen te Oijen aan de Oijen Benedendijk 50 (5394 LT); kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 268, ter grootte van 01.33.35 ha en een perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.40.50 ha, gelegen te Oijen aan de Sassenstraat; kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 290, ter grootte van 01.40.50 ha; derhalve een totale perceeloppervlakte van 02.73.85 ha.

Opmerking:
De aangegeven oppervlakte is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Na ondertekening van de koopakte zal aan de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster opdracht worden gegeven tot inmeting van het verkochte.

BESTEMMING:
Huiskavel:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Oss – 2019”, ontwerp d.d. 20 december 2017 en bestemmingsplan “Buitengebied Lith 2013” van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 december 2014 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming: Bedrijf
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden - Landschap
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie historische kern
Gebiedsaanduiding: Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – oeverwal.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – Verwevingsgebied
Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – Dijk
Functieaanduiding : Specifieke vorm van bedrijf – Niet-Agr.-Technisch hulbedrijf en Niet-Agr. verwant bedrijf

Veldkavel:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Oss – 2019”, ontwerp d.d. 20 december 2017 en bestemmingsplan “Buitengebied Lith 2013” van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 december 2014 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschap.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie verwachtingswaarde hoog.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – komgebied.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – overig agrarisch gebied.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding other: Overig – oijense polder.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk woensdag 18 december 2019 bij Van Mourik & De Bie Notarissen, gevestigd te Schaijk en kantoorhoudende aldaar aan De Donk 21 (5374 HA) / Postbus 7 (5374 ZG); telefoonnummer 0486 – 46 26 14; email info@vanmourikendebie.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

INSCHRIJVING:
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 01 november 2019 tot 12:00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppen samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Van Mourik & De Bie Notarissen, gevestigd te Schaijk en kantoorhoudende aldaar aan De Donk 21 (5374 HA) / Postbus 7 (5374 ZG); telefoonnummer 0486 – 46 26 14; email info@vanmourikendebie.nl, middels bijgevoegde – gesloten – enveloppen met vermelding “Inschrijving Oijen, Oijense Benedendijk 50”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

ROERENDE ZAKEN / AANVAARDING:
Er zijn geen roerende zaken in de koop begrepen.
Aanvaarding is in de huidige staat, inclusief alle aanwezig roerende zaken.

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN
Op het perceel landbouwgrond rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
ZLTO Vastgoed organiseert twee kijkdagen waarop u de gelegenheid krijgt om het object zowel inwendig als uitwendig te bezichtigen. De kijkdagen staan gepland op:
- vrijdag 28 juni 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
- vrijdag 06 september 2019 van 14:00 uur tot 16.00 uur.
Mocht u nog vragen hebben of wenst u het object op een andere datum / tijdstip te bezichtigen, neem dan contact op met de heer D.J.M. van Gendt rechtstreeks te bereiken onder mobiele nummer 06 – 22 66 15 80 of telefoon 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

INFORMATIE
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.
Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Vrijstaande woning
Bouwjaar 1850
Aantal kamers 9

Woningdetails

Bouwjaar 1850
Woon oppervlakte 221.9
Inhoud woonhuis 805
Aantal verdiepingen 2

Overige

Garage Ja
Eigen grond Ja
Perceel oppervlakte 27385
Woonboerderij Ja
Aantal badkamers 1
Aantal toiletten 2
Aantal slaapkamers 3
Vrijstaande woning Ja

ZLTO Vastgoed

Onderwijsboulevard 225
5223DE 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant)
T: 073 – 217 35 80
Ontdek je favoriete wijk
Met de SNS wijkverkenner

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Oijense Benedendijk in Oijen?

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis