Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

BEZICHTIGING IS HELAAS NIET MOGELIJK!!!

Op 30 september 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com)
Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning
met aanhorigheden op de twaalfde verdieping, plaatselijk bekend Evelindeflat 71 te
4707 EX Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie D
complexaanduiding 7161-A appartementsindex 70, uitmakende het
eenhonderdvijftig/tienduizendste aandeel (150/10.000e) in de gemeenschap, bestaande
uit een perceel grond met daarop gebouwd een flatgebouw met zevenenveertig driekamerwoningen, drieëntwintig eenkamer-woningen en zeventig bergingen, ten tijde van
de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen,
sectie D nummer 7083, groot zeshonderd zestig vierkante meter, en

b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de
begane grond van voormeld gebouw, plaatselijk aangeduid met nummer 71, kadastraal
bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie D complexaanduiding 7161-A
appartementsindex 140, uitmakende het zes/tienduizendste aandeel (6/10.000e) in de
hiervoor onder a omschreven gemeenschap,
(het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel
3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
Mogelijk in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven
entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het
uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele
ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid
tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en
het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE : tot en met juli 2021: € 4.069,80.
Bijdrage VvE per maand € 214,20. Mutatiekosten pro memorie.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 15 september 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com) en voorts zich bij
de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit
hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 28 oktober 2021.

Kenmerken

Algemeen

Soort woning portiekflat
Aantal kamers 3

Woningdetails

Woon oppervlakte 75
Inhoud woonhuis 225
Aantal verdiepingen 2

Overige

Dak type Plat Dak
Plat dak Ja
Woontype Appartement
In overleg Ja
Hellend dak Bitumineuze Dakbedekking
Perceel oppervlakte 0
Dak opmerking Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking
Oppervlakte woonkamer 25
Portiekwoning Ja
Blokverwarming Ja
Aantal badkamers 0
Aantal toiletten 0
Aantal slaapkamers 2
Verwarming opmerking Blokverwarming
Onderhoud binnen opmerking Matig Tot Redelijk
Onderhoud buiten opmerking Matig Tot Redelijk

Kenmerken

Algemeen

Soort woning portiekflat
Aantal kamers 3

Woningdetails

Woon oppervlakte 75
Inhoud woonhuis 225
Aantal verdiepingen 2

Overige

Dak type Plat Dak
Plat dak Ja
Woontype Appartement
In overleg Ja
Hellend dak Bitumineuze Dakbedekking
Perceel oppervlakte 0
Dak opmerking Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking
Oppervlakte woonkamer 25
Portiekwoning Ja
Blokverwarming Ja
Aantal badkamers 0
Aantal toiletten 0
Aantal slaapkamers 2
Verwarming opmerking Blokverwarming
Onderhoud binnen opmerking Matig Tot Redelijk
Onderhoud buiten opmerking Matig Tot Redelijk

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag
Wat worden mijn maandlasten?