Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

LET OP! Het betreft hier een prijs BIEDEN VANAF € 149.000,- k.k.

Heeft u altijd de droom gehad om zelf een vrijstaande woning te bouwen? Wellicht is dit de kans! Het perceel is 378 m² groot en heeft een frontbreedte en achterzijde van ca. 19 meter. De diepte van het perceel is aan de linkerzijde ca. 17 meter en aan de rechterzijde ca. 23,5 meter.

Ligging kavel:
De kavel is gelegen aan een eenrichtingsweg, tegenover de basisschool De Triolier.
De snelweg A2 Eindhoven-Maastricht is binnen 10 minuten bereikbaar.

Bouwmogelijkheden:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor in Budel.

Levering kavel:
De kavel wordt bouwrijp opgeleverd.
De koopsom van de kavel is Kosten Koper.

Door en voor rekening van de koper komen:
• Aansluiting nutsvoorzieningen; de kosten voor het naar binnen brengen van de nutsvoorzieningen, oftewel het contract afsluiten met een leverancier.
• Aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning).
• Er is overdrachtsbelasting van toepassing bij deze verkoop.

Bestemmingsplanregels:
20.1 Bestemmingsomschrijving:
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen;
c. ter plaatse van de aanduiding:
1. 'bedrijf': een bedrijf voor zover dat bedrijf voorkomt in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende 'Staat van bedrijfsactiviteiten - milieucategorie 1
en 2 bij wonen' (bijlage 1);
2. 'bedrijf aan huis': een een bedrijf aan huis;
3. 'detailhandel': detailhandel, met uitzondering van supermarkten;
4. 'dienstverlening': dienstverlening;
5. 'dierenpension': een dierenpension;
6. 'garagebox': het stallen van voertuigen en huishoudelijke, niet-bedrijfsmatige opslag in garageboxen;
7. 'horeca': een horecabedrijf in horecacategorie 1 t/m 3;
8. 'horeca van categorie 4': een horecabedrijf in horecacategorie 4;
9. 'kantoor': een kantoor;
10.'kamerverhuur': kamerbewoning;
11. 'maatschappelijk': maatschappelijke voorzieningen;
12. 'museum': een museum;
13. 'zorginstelling': een zorginstelling;
14. 'zorgwoning': zorgwonen;
15. 'specifieke vorm van bedrijf - automaterialen': detailhandel in automaterialen en gereedschappen;
16. 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf': een garagebedrijf;
17. 'specifieke vorm van recreatie - paintball': een paintballbedrijf;
18. 'specifieke vorm van wonen - wonen met zorg':
• kamerbewoning, uitsluitend in combinatie met een zorgcomponent; alsmede
• ten hoogste 2 zorgwoningen in vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
19. 'specifieke vorm van wonen - wonen met zorg 2': kamerbewoning, uitsluitend in combinatie met een zorgcomponent;
20. 'specifieke vorm van wonen - psychogeriatrische zorginstelling': een psychogeriatrische zorginstelling;
d. voorzieningen van algemeen nut;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Met de daarbij behorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. verkeers- en parkeervoorzieningen;
h. groenvoorzieningen.

Alsmede voor:
i. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden van een rijksmonument en van het stedenbouwkundig beeld ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - monument rijk';
j. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden van een gemeentelijk monument en van het stedenbouwkundig beeld ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - monument gemeente';
k. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden van de beeldbepalende bebouwing en van het stedenbouwkundig beeld ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

20.2 Bouwregels:

20.2.1 Hoofdgebouwen:
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - psychogeriatrische zorginstelling' mag:
1. het aantal psychogeriatrische wooneenheden niet meer bedragen dan 24;
2. het aantal wooneenheden, niet zijnde psychogeriatrische wooneenheden, niet meer bedragen dan 28;
c. het hoofdgebouw mag uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, waarbij geldt dat:
1. vrijstaande, twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen zijn toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' tevens gestapelde woningen zijn toegestaan;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoningen' uitsluitend patiowoningen zijn toegestaan;
4. ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding - rug aan rugwoning' uitsluitend rug-aan-rugwoningen zijn toegestaan;
5. in afwijking van het bepaalde onder 1, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', 'twee-aaneen', 'specifieke bouwaanduiding - geschakeld' en/of
'aaneengebouwd' uitsluitend woningen mogen worden opgericht in de aangegeven bouwtypologie(en), met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'twee-aaneen' ook geschakelde woningen zijn toegestaan;
6. indien in één bouwvlak meer dan 2 twee-aaneengebouwde of geschakelde woningen zijn toegestaan, de afstand van het hoofdgebouw van een twee-
aaneengebouwde of geschakelde woning tot de zijdelingse perceelsgrens aan één zijde minimaal 3,00 meter dient te bedragen;
7. indien in één bouwvlak meer dan 1 vrijstaande woning is toegestaan, de afstand van het hoofdgebouw van een vrijstaande woning tot de zijdelingse
perceelsgrens aan twee zijden minimaal 3,00 meter dient te bedragen;
8. uitbreidingen van het hoofdgebouw zijn toegelaten buiten het bouwvlak en binnen de onder 6 en 7 bedoelde afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, ook als
in die uitbreiding een deel van de hoofdfunctie van de woning aanwezig is, mits de uitbreiding voldoet aan het bepaalde ten aanzien van bijbehorende
bouwwerken in 20.2.2.
d. de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte
(m)' is aangegeven;
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoning' mag het bebouwingspercentage van het deel van het bouwvlak dat binnen het
bouwperceel ligt, niet meer bedragen dan 85%;
f. de voorgevel van het hoofdgebouw moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn.
g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum breedte' mag de breedte van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan ter plaatse van deze aanduiding is aangegeven;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw' mag de oppervlakte van de tweede bouwlaag maximaal 70% bedragen van de oppervlakte van de eerste bouwlaag; voor het gedeelte van het hoofdgebouw waar geen tweede bouwlaag wordt gerealiseerd gelden, in afwijking van het bepaalde in sub d, een maximale goot- en bouwhoogte van 4,00 meter.
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - buitenruimte' gelden de volgende regels voor de bouw van afscheidingen van de buitenruimte:
1. de bouwhoogte van een afscheiding mag ter plaatse van de buitengevels van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan 1,40 meter,
gemeten ten opzichte van de bovenzijde van de vloer van de buitenruimte;
2. de bouwhoogte van een afscheiding tussen de buitenruimtes mag niet meer bedragen dan 2,00 meter, gemeten ten opzichte van de bovenzijde van de vloer
van de buitenruimte.

20.2.2 Bijbehorende bouwwerken:
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer bedragen dan:
1. 75 m²: bij een perceelgrootte tot 500 m²;
2. 100 m²: bij een perceelsgrootte vanaf 500 m² tot 2.000 m²;
3. 120 m²: bij een perceelsgrootte vanaf 2.000 m²;
4. indien de aanduiding 'maximum oppervlakte bijbehorende bouwwerken (m2)' is opgenomen: de oppervlakte zoals aangegeven met die aanduiding;
5. met dien verstande dat het bebouwingspercentage van de gronden gelegen achter het bouwvlak maximaal 50% mag bedragen, tenzij op grond van het
bepaalde onder 4 een hoger bebouwingspercentage kan worden gerealiseerd;
c. voor bijbehorende bouwwerken in de vorm van gebouwen gelden de volgende regels:
1. bijbehorende bouwwerken in de vorm van gebouwen dienen op een afstand van ten minste 1,00 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te
worden gebouwd, met dien verstande dat deze regel niet geldt bij woningen die zijn aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - rug aan rugwoning';
2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 meter;
3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,00 meter;
d. voor bijbehorende bouwwerken in de vorm van overkappingen gelden de volgende regels:
1. bijbehorende bouwwerken in de vorm van overkappingen dienen in of achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met dien verstande
dat deze regel niet geldt bij woningen die zijn aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - rug aan rugwoning';
2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, met een maximum van 3,25 meter;
3. indien de overkapping een carport betreft mag deze, in afwijking van het bepaalde in 1.58, aan een derde zijde worden vastgebouwd aan een carport of aan de
gevel van een gebouw op het belendende perceel;
e. in afwijking van het bepaalde in sub c en sub d geldt dat vóór de voorgevel van het hoofdgebouw bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers,
entreeportalen, balkons, luifels en vergelijkbare bouwwerken mogen worden gebouwd, mits:
1. de diepte gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,50 meter;
2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, met een maximum van 3,25 meter;
3. de hoogte van een hekwerk op een erker, entreeportaal of balkon niet meer bedraagt dan 1,40 meter, gemeten ten opzichte van de bovenzijde van het dak
van de erker/het entreeportaal of de bovenzijde van de vloer van het balkon;
4. de breedte van een erker, entreeportaal of vergelijkbaar bouwwerk niet meer bedraagt dan:
• 70% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw indien de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw 6,00 meter of minder bedraagt;
• 50% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw indien de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw meer dan 6,00 meter bedraagt;
5. de afstand van de erker, het entreeportaal, het balkon, de luifel of een vergelijkbaar bouwwerk tot de voorste perceelsgrens minimaal 3,00 meter bedraagt.

20.2.3 Garageboxen:
Ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' zijn garageboxen toegestaan, waarvoor de volgende regels gelden:
a. de oppervlakte per garagebox mag niet meer bedragen dan 25 m2;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 meter.

20.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2,00 meter;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevellijn van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1,00 meter;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van erfafscheidingen vóór de voorgevellijn bij woningen die zijn aangeduid als 'specifieke
bouwaanduiding - rug aan rugwoning' niet meer bedragen dan 2,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen in een naar de weg
gekeerde perceelsgrens niet meer mag bedragen dan 1,00 meter;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,00 meter.

Voor meer informatie nodigen wij u vrijblijvend uit voor het maken van een afspraak met de makelaar bij ons op kantoor.

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Perceel oppervlakte 378

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Perceel oppervlakte 378

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag
Wat worden mijn maandlasten?

Aangeboden door:

Casa Nostra Makelaardij b.v.