Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Heeft u altijd al de wens gehad uw eigen woning te laten bouwen, uw droom kan werkelijkheid worden op deze bouwkavel aan het begin van de Dammekant. De kavel is omringd door water en heeft een oppervlakte van maarliefst 1.965m2. De kavel is bestemd voor de bouw van één vrijstaande woning en eventuele bijgebouwen. Binnen de regels van het bestemmingsplan kunt u de woning naar eigen wens ontwerpen.

De woning moet worden gerealiseerd in het bouwvlak van 10 m x 15 m
De goothoogte is maximaal 4m, de bouwhoogte is maximaal 10m.

De kavel is in eigendom Bouwconstruct Dammekant B.V. dit is een onderneming gelieerd aan Aannemingsbedrijf van der Vlist uit Alphen aan den Rijn. Het bouwbedrijf heeft veel ervaring met de bouw van luxe vrijstaande woningen. Iets verderop heeft het bouwbedrijf recent 6 prachtige villa’s van het project Dammehof opgeleverd.

Bodegraven ligt middenin het Groene Hart. Het is onderdeel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De slogan van deze gemeente is ‘Buiten Gewoon’. Het buitenleven is hier belangrijk. Natuurlijk zijn de inwoners trots. Het is heerlijk wonen in de groene polders. Bodegraven is een van de weinige dorpen waar je nog echt landelijk en gemoedelijk kan wonen maar toch alle belangrijke voorzieningen bij de hand hebt.

Ter inspiratie hebben wij enkele voorbeeld woningen aan de presentatie toegevoegd.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag een toelichting.
Onderstaand de bouwregels uit het bestemmingsplan.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen als genoemd in 5.1 gelden de volgende bepalingen:
woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de verbeelding opgenomen bouwvlak;
het aantal woningen mag per bouwvlak niet meer bedragen dan op de verbeelding middels de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen alleen vrijstaande woningen worden gebouwd;
de voorgevel van de woning met de aanduiding 'vrijstaand' dient te worden georiënteerd op de Dammekant;
de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens dient bij vrijstaande woningen minimaal 3 m te bedragen, met dien verstande dat deze afstand minimaal 5 m dient te bedragen tot aanwezige watergangen;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding met de aanduiding 'maximale goothoogte';
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding met de aanduiding 'maximale bouwhoogte'.
met dien verstande dat:
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht pas wordt verleend indien vaststaat dat de geluidsbelasting op de gevel(s) van dit gebouw de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde) ingevolge het besluit Hogere waarde, met inachtneming van de in dit besluit Hogere waarde gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.
5.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
bij vrijstaande woningen de minimale afstand 3 m bedraagt achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
bij twee-aaneen woningen de minimale afstand gelijk is aan (het verlengde van) de (voor)gevel van het hoofdgebouw vanaf de Dammekant;
het totale grondoppervlak van de aan- of uitbouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 50% van het totale bouwperceel bedragen, zulks met een maximum van 45 m²;
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m.
5.2.3 Bouwwerken
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m, met dien verstande dat een vlaggenmast is toegestaan met een hoogte van maximaal 5 m.
5.2.4 Afwijking van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 5.2.2 sub a voor het bouwen van bijgebouwen in de voorgevellijn, met dien verstande dat:
dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 5.2.2 sub b opgenomen maximale oppervlak voor bijgebouwen en overkappingen bij woningen met inachtneming van het volgende:
het oppervlak van bijgebouwen en overkappingen mag tot ten hoogste 60 m² worden vergroot;
het bebouwingspercentage van maximaal 50% van het bouwperceel in acht wordt genomen.
5.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen te stellen aan de situering, afmetingen, dakbeëindiging en de kapvorm van de in 5.2.1 en 5.2.2 bedoelde bebouwing, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het realiseren van de met het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit zoals neergelegd in de vastgestelde Structuurvisie Wonen in Rijnhoek.
5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Verbod
Het is verboden bijgebouwen te gebruiken of te laten gebruiken als zelfstandige woonruimte.
Het is verboden om voor de voorgevels van een woning auto's te parkeren.
5.4.2 Beroeps- en bedrijfsuitoefening
Op deze gronden is het gebruik toegestaan van gedeelten van hoofdgebouwen, inclusief aan- en uitbouwen, voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover:
het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 45 m²;
ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien;
de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
het beroep of bedrijf wordt uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel.
5.4.3 Afwijking van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 5.4.2 sub a opgenomen maximale oppervlak voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bij woningen met inachtneming van het volgende:
het oppervlak van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten mag tot ten hoogste 100 m² worden vergroot, met dien verstande dat:
een bebouwingspercentage van maximaal 50% van het bouwperceel in acht wordt genomen;
er geen onevenredige parkeer- en verkeersoverlast te verwachten is.


Kenmerken

Algemeen

Soort woning Bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Perceel oppervlakte 1965

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Perceel oppervlakte 1965

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag
Wat worden mijn maandlasten?

Aangeboden door:

Gouwestad Makelaardij - Waddinxveen

De nieuwste woningen in Bodegraven