Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Ruim wonen midden in de natuur!
Altijd al uw eigen woning willen bouwen? Prachtig gelegen in het Dal van de Molenbeek, aan de zuidkant van Bergen op Zoom, zijn zes ruime kavels beschikbaar.

Via dit waterrijke en natuurlijke bevind je je zo in de bossen en natuur van de Brabantse Wal, het Markiezaatsmeer en de Kraaijenberg.
Ruim en royaal wonen in alle rust met de mogelijkheid om de reuring op te zoeken in een mum van tijd, want het centrum van Bergen op Zoom bevindt zich op vijf autominuten en op een kleine vijf autominuten bevind je je op de A4 richting Antwerpen of Rotterdam.

Verkoopprijs:
Kavel en perceelnummer: 2 BGN01 F 10651         
Adres: Blauwborst 2
Oppervlakte: ca. 580 m2
VON kavelprijs*: €347.000,-

* De genoemde prijs is Vrij op Naam (VON), de volgende kosten daarbij zijn inbegrepen: 
- Bouwrijpe levering in eigendom;  
- Hekwerk met haag op de perceelgrens met bestemming natuur;
- Verkennend bodemonderzoek t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning;
- Stikstofdepositie onderzoek t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning;
- Landmeetkundige kosten ten behoeve van de levering van de kavel;  
- BTW (21%);  
- Notaris, honorarium betreffende leveringsakte;  
- Kadastraal recht en inschrijving in kadaster betreffende leveringsakte.  

Per bouwkavel is 1 woning toegestaan. Splitsing van de kavel is niet mogelijk.

NB: Aan de genoemde prijzen en oppervlaktes kunnen geen rechten ontleend worden.

Verkoopprocedure: Procedure en algemene voorwaarden bieding.
De verkoop geschiedt via een bieding. Kandidaat-kopers kunnen uitsluitend een eenmalige, schriftelijke bieding uitbrengen op maximaal 2 kavels door middel van het biedingsformulier welke bijgesloten is in deze verkoopbrochure. De minimum verkoopprijs per kavel waarvoor kan worden ingeschreven bedraagt de vraagprijs (V.O.N.). 

Artikel 1: Wijze van inschrijven 
1.    De bieding kan uitsluitend geschieden door gebruik te maken van biedingsformulier. Deze kunt u opvragen bij de makelaar: Baas Makelaars via 0164-683842 of via [email protected].
2.    Het biedingsformulier kan aangeboden worden van 1 maart 2024 t/m 17 april 2024.
3.    Biedingsformulieren, ook per e-mail, dienen te zijn voorzien van een handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.
4.    4.    Een aanbod komt tot stand door ontvangst van het biedingsformulier en kopie van een geldig legitimatiebewijs  op het adres van AQTE Notarissen:
- persoonlijke afgifte: Jacob Obrechtlaan 5-7, Gebouw Gemini II 3e verdieping, 
                                      4611 AP Bergen op Zoom, 
- per post: Postbus 109, 4600 AC Bergen op Zoom,
- of per e-mail: info@ aqte.nl. 
Voor meer informatie over de wijze van inschrijven verwijzen we u naar de brochure.

Artikel 2: Aansprakelijkheid bieder
1.    Met het doen van een bieding onderwerpt de bieder zich aan alle bepalingen gesteld in deze voorwaarden voor de toewijzing van de kavel alsmede aan de inhoud van de verkoopvoorwaarden die benoemd worden in deze brochure.
2.    Personen die gezamenlijk bieden zijn voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk.
3.    Alleen biedingen van een natuurlijk persoon worden in behandeling genomen.
4.    Het doen van een bieding verschaft de bieder geen rechten.
5.    Het doen van een bieding geeft de bieder geen exclusieve onderhandelingspositie met de verkoper.
6.    De bieding is Vrij op Naam. De kadastrale kosten en notariskosten komen voor rekening van de verkoper. De kavel wordt geleverd in bouwrijpe staat.
7.    Naast bovengenoemde voorwaarden zullen de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Bergen op Zoom in de koopovereenkomst worden opgenomen.

Artikel 3: Na de toewijzing (gunning) van de kavel 
1.    De bieder aan wie dan wel schriftelijk of telefonisch is medegedeeld dat hij een woningbouwkavel krijgt toegewezen, dient binnen 5 werkdagen na de schriftelijke mededeling/bevestiging aan de gemeente Bergen op Zoom te berichten dat hij van het aanbod gebruik maakt. De koopovereenkomst komt de bieder enkele dagen na ontvangst van de bevestiging middels brief toe. 
2.    De koopovereenkomst wordt getekend onder voorbehoud van financiering ter hoogte van het door de bieder gedane bod. Een bieder dient binnen 8 weken na ondertekening de financiering te hebben geregeld en daarna binnen 2 weken de waarborgsom te hebben betaald c.q. een bankgarantie te hebben gesteld alsmede een conceptaanvraag/ vooroverleg bij de gemeente te hebben ingediend. 
3.    Indien de bieder niet kan voldoen aan de voorwaarden van de koopovereenkomst, vervalt de bieding. De gemeente is  dan vrij om de kavel aan een andere gegadigde toe te wijzen.

Artikel 4: Didam-arrest
De gemeente Bergen op Zoom voldoet met deze verkoopprocedure aan het gelijkheidsbeginsel en daarmee aan de voorwaarden die voortvloeien uit het Didam-arrest. Bieders die de kavel niet krijgen toegewezen, ontvangen hiervan schriftelijk bericht. De beoogde verkoop aan de gegadigde met de beste aanbieding wordt medegedeeld aan alle deelnemers van de biedingsprocedure op de betreffende kavel. 

Publicatie: Gedurende een termijn van 20 kalenderdagen wordt de verkoop gepubliceerd op de website van de gemeente Bergen op Zoom:
https://www.bergenopzoom.nl/publicaties-voorgenomen-verkoop-verhuur-en-erfpacht

Artikel 5: Reservelijst
Bieders die de kavel niet krijgen toegewezen, ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Zij worden op volgorde van de hoogte van het bod op een reservelijst geplaatst.

De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de voorgaande procedure af te wijken, daaraan nadere regels toe te voegen, dan wel- ingeval van een patstelling- knopen door te hakken, indien dat op grond van redelijkheid en billijkheid nodig mocht zijn, zulks ter beoordeling van de gemeente.

juni 2023

Contactpersoon verkoopprocedure
Medewerker Grondzaken, de heer A.A. (Sander) de Groot
Telefoonnummer 0164 – 277 015 of per e-mail: [email protected]

Bestemmingsplan: 
Informatie vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplan: 'Markiezaten, 1e herziening, 
planidentificatie NL.IMRO.0748.BP0260-0301 

Vaststellingsbesluit:      
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0260-0301/vb_NL.IMRO.0748.BP0260-0301.pdf 
Bouwregels:     
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0260-0301/r_NL.IMRO.0748.BP0260-0301.html 
Toelichting:  
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0260-0301/t_NL.IMRO.0748.BP0260-0301.html 
Bijlage Toelichting 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0260-0301/b_NL.IMRO.0748.BP0260-0301_tb.html

Toelichting verkaveling.
Op de kaart zijn indicatief vlakken ingetekend. Dit zijn geen bouwvlakken. De terp is feitelijk als 1 bouwvlak in het bestemmingsplan aangeduid.
Het bestemmingsplan en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit bepalen de plaats van de woning. Belangrijk is de samenhang van de bebouwing tussen de diverse percelen. Op de kaart is op het oosten in blauw een wateropvang ingetekend. 

Duurzame woning.
Het is mogelijk om een levensloopbestendige woning te bouwen. 
Voor de buitenkant stelt de gemeente wel voorwaarden maar binnen in de woning kun je je eigen woning ontwerpen zo je wilt. Veel informatie is te vinden in het bestemmingsplan.
De woningen op de terpen dienen tenminste gasloos en energieneutraal gerealiseerd te worden.

De woningbouw op de terpen moet op basis van het bouwbesluit gasloos worden uitgevoerd en zullen tevens levensloopbestendig zijn. Met de richtinggevende verkaveling en regels voor de beeldregie wordt bovendien aangestuurd op een natuurlijke-inclusieve/ groene inrichting van de private percelen en openbare ruimte.

Contactpersoon richtinggevende verkaveling en beeldregie
[email protected]

Bouwprocedure:
Begeleiding bouwplan en aanvraag omgevingsvergunning

1. Vertaal uw wensen naar een Programma van Eisen
Alvorens met de plannen van uw woning te beginnen, is het van belang dat u weet aan welke wensen uw woning zou moeten voldoen. Het zijn wensen met betrekking tot het aantal vertrekken en de afmetingen ervan, het uitrustingsniveau, de hoogte van het beschikbare bouwbudget en de gewenste architectuur. 

2. Kies uw adviseur(s)
Bij het ontwerpen, technisch uitwerken en bouwen van een woning komt zeer veel kijken. De keuze van uw adviseur(s) / architect is daarom heel belangrijk. Uw adviseurs moeten immers uw droomhuis helpen waarmaken  en dat vergt gekwalificeerde kennis en vertrouwen. Een gekwalificeerd architect staat ingeschreven in het architectenregister van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten).

3. Ontwerpstappen
- Schetsontwerp
In deze fase worden de eerste schetsen van uw woning gemaakt naar aanleiding van uw woonwensen en worden de contouren van uw woning zichtbaar. De bijpassende raming van de kosten geven u een beeld van de financiële haalbaarheid. Wanneer u tevreden bent en akkoord gaat met de voorstellen gaat u verder met de volgende fase. Tijdens deze schetsfase is overleg mogelijk met de stedenbouwkundige van de  gemeente. Zo wordt snel duidelijk of uw wensen qua situering, massa en beeld van de woning aansluiten op het beeld dat voor De Blauwborst wordt nagestreefd;

- Voorlopig ontwerp
De schetsplannen worden uitgewerkt in concrete bouwplannen met precieze afmetingen, een indicatie van de benodigde constructies, gevelbeelden, materiaal- en kleurkeuzes. In deze fase wordt een ook meer gedetailleerde begroting van de kosten gegeven. Met een voorlopig ontwerp is ook een stedenbouwkundige toets mogelijk (regels bestemmingsplan) en een vooroverleg met Welstand. Dit heet het conceptaanvraag/ vooroverleg Bouwplan. Hiervoor zijn leges verschuldigd. 

-    Definitief ontwerp
De plannen worden uitgewerkt tot definitieve plannen met detailtekeningen, constructietekening en berekeningen, bouwfysische berekeningen, een bestek en een begroting van de bouwkosten. Met dit definitief ontwerp kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

4. Aanvragen  omgevingsvergunning
Voor het bouwen van een woning en de diverse zaken die daarbij horen is een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten zijn mogelijk vergunningsvrij. Meer informatie hierover kunt u vinden via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.nl/. 

Intakeloket / vragen over het bestemmingsplan.
Bij het centraal intakeloket kunt u terecht voor informatievragen en voor het indienen van uw bouwinitiatief.  Dit portaal is te bereiken via de link: https://www.bergenopzoom.nl/omgevingsvergunning.
Informatie over bestemmingsplannen en regelgeving in de bouw kunt u opvragen via [email protected]

Wanneer de definitieve plannen zijn goedgekeurd kunt u overgaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voor uw woning. Deze aanvraag wordt door de afdeling Vergunningen van de gemeente getoetst aan het gevoerde vooroverleg, het Bouwbesluit, de bouwverordening, wet BIBOB en overige relevante regelgeving. Wanneer de aanvraag compleet is en het bouwplan aan de criteria voldoet, ontvangt u de omgevingsvergunning. De termijn voor de behandeling van de aanvraag  van de omgevingsvergunning is circa 8 weken. 

Na verstrekking van de omgevingsvergunning kan, mits de grondtransactie heeft plaatsgevonden,  begonnen worden met de bouw van de woning. U bouwt dan nog wel op eigen risico, want binnen zes weken na afgifte van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden hiertegen nog bezwaar maken. U kunt ook afwachten totdat deze termijn verstreken is en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. 

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunningaanvraag zijn leges verschuldigd.  In de legesverordening staan de bedragen en percentages. 

5. Aanbesteding bouw woning
In de meeste gevallen zal de woning gebouwd worden door een door u gekozen aannemer tegen een van te voren afgesproken aanneemsom. Om tot een goede keuze van een aannemer te kunnen komen, wordt een bouwplan vaak aanbesteed. Op grond van de bescheiden van uw woning (bestek of technische omschrijving met bijbehorende tekeningen) worden meerdere aannemers uitgenodigd voor een prijsopgave. Op grond hiervan kunt u uw keuze maken. Uw adviseur(s) / architect kunnen u in deze fase begeleiden en adviseren met betrekking tot de beste strategie om tot het beste resultaat te komen.

Contactpersoon bouwprocedure
Medewerkers Intakeloket, diverse medewerkers Vergunningen en Ruimtelijke Ordening
Bereikbaar per e-mail:  [email protected]

Tot slot:
Rechtstreekse verkoop door de gemeente.
De kavels van de Blauwborst worden niet via een makelaar verkocht maar rechtstreeks door de gemeente. Een éénmalig gesloten bod per kavel kan bij AQTE-notarissen ingediend worden. Bij de bieding dient minimaal de vraagprijs geboden te worden. Adviezen over de hoogte van het bod worden niet gegeven.
Als er niet op een kavel wordt geboden óf met de bieders wordt geen overeenstemming bereikt, wordt een kavel voor een vaste prijs te koop aangeboden. Toewijzing geschiedt dan op volgorde van binnenkomst, in ontvangst te nemen bij een notaris. Over deze verkoopprocedure zal apart worden gecommuniceerd. 

Het is verplicht om binnen 6 maanden na de eigendomsoverdracht te beginnen met het realiseren van de woning op het verkochte. De opbouw daarvan moet regelmatig voortgezet worden en binnen achttien (18) maanden moet de bebouwing zijn voltooid. Een concept koopovereenkomst en de Algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.

Een Bibob-advies kan deel uitmaken van de verkoopprocedure. De Wet Bibob staat voor 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur'. Deze wet geeft overheden (zoals bijvoorbeeld de gemeente) een mogelijkheid om de integriteit van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te controleren.

Financiering
Per 1 oktober 2022 zijn de voorwaarden voor het vertrekken van een hypotheek t.b.v. de aankoop van een woningbouwkavel aangescherpt. 

Terp Baardman
Op Terp Baardman worden geen vrije woningbouwkavels gerealiseerd. 
Er is een ontwikkelovereenkomst met BPD. De planontwikkeling dient in overeenstemming te zijn met het bestemmingsplan. 

Conclusies onderzoeken t.a.v. stikstofdepositie en bodemonderzoek.
Het aspect stikstofdepositie vormt geen belemmering voor het plan.
De bodemkwaliteit van de locatie vormt geen belemmering voor de voorgenomen eigendomsoverdracht van de locatie en het gebruik van de locatie voor woningbouw met tuin.

Klimaat. 
De klimaatstresstest voor de gemeente Bergen op Zoom (wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen) is uitgevoerd in 2017. Destijds is er enkel gekeken naar de bebouwde kom. 
De Terpen behoorde daar destijds niet toe en zijn niet in de stresstest meegenomen. Het Dal van de Molenbeek is gedurende 2007-2009 ingericht als recreatie-natuurgebied met tevens een functie voor waterberging. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de brochure of neem contact op met Baas Makelaars via 0164-683842

Kenmerken

Algemeen

Soort woning bouwgrond
Aantal kamers 0

Woningdetails

Inhoud woonhuis 0
Aantal verdiepingen 0

Buurt

Woonwijk Ja

Overige

Bosrand Ja
Woontype Bouwgrond
In overleg Ja
Perceel oppervlakte 580
Oppervlakte woonkamer 0
Vrij uitzicht Ja
Aantal badkamers 0
Aantal toiletten 0
Aantal slaapkamers 0

Kenmerken

Algemeen

Soort woning bouwgrond
Aantal kamers 0

Woningdetails

Inhoud woonhuis 0
Aantal verdiepingen 0

Buurt

Woonwijk Ja

Overige

Bosrand Ja
Woontype Bouwgrond
In overleg Ja
Perceel oppervlakte 580
Oppervlakte woonkamer 0
Vrij uitzicht Ja
Aantal badkamers 0
Aantal toiletten 0
Aantal slaapkamers 0

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag
Wat worden mijn maandlasten?